Кафедра філософії та методології науки


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

НАУКОВА РОБОТА

Історична довідка
Кафедру філософії та методології науки створено у 1962 р. як загальноуніверситетську кафедру філософії природничих факультетів. Згодом кафедра увійшла до структури філософського факультету. У травні 1992 р. кафедра отримала сучасну назву «Кафедра філософії та методології науки».

Першим завідувачем кафедри (1962-1964) був професор О.В.Шугайлін, коло наукових інтересів якого становила філософія природничих наук, математичний апарат теоретичної фізики та його філософське значення, а також історія станов­лення наукового світогляду. Він виявився переконаним при­хильником і провідником наявних на той час тенденцій кардинального перегляду принципового змісту фундаментальних теорій некласичного природознавства з позиції авторитарної ідеології (Проти суб'єктивізму у так званій теорії відносності // Вісник АН УРСР, 1953, №1; «Борьба материализма с идеализмом в квантовой механике». – К., 1963). Переїхавши до Росії, О.В.Шугайлін був професором Ростовського інститу­ту інженерів залізничного транспорту, де видав одну зі своїх останніх праць – «Проблема истины в диалектической и фор­мальной логике» (Ростов-на-Дону, 1987).

У 1964-1987рр. кафедру очолювала професор, академік АН вищої школи України, заслужений працівник культури України H.Т.Костюк, перша жінка – доктор філософських наук в Україні. Під науковим керівництвом H.Т.Костюк захищено 2 докторські і 20 кандидатських дисертацій дослідниками з України, Чехії, Польщі, Монголії і В'єтнаму. Будучи автор­кою 150 наукових і науково-методичних праць, зокрема, книги «Космос и жизнь» (К., 1964), індивідуальної монографії «Проблема сутності життя. Досвід філософського узагальнення деяких аспектів пізнання живого» (К., 1967), співавтором понад 10 колективних монографій, серед яких «Об'єктивна зумовленість і діалектика інтеграції сучасного наукового знання» (К., 1998), «Интеграция современного научного знания: методологический анализ» (К., 1984), разом з колективом кафедри професор Н.Т.Костюк розробляла проблеми філософії та методології науки, філософії природничих наук. Під керівництвом професора Н.Т.Костюк 1980 року був заснований і видавався часопис «Філософські про­блеми сучасного природознавства». Вона була редактором 60 номерів цього журналу, на сторінках якого друкувалися праці філософів і науковців-дослідників. Пропрацювавши в університеті майже сорок років і отримавши почесні звання «Заслужений працівник культури УРСР», «Відмінник освіти України», медалі «За доблесну працю», «Ветеран праці», «До 1500-річчя Києва», професор Н. Т. Костюк продовжує активну творчу діяльність. Вона була стипендіатом державної стипендії «Видатним діячам освіти», мала звання «Майстер декоративно-прикладного мистецтва» за напрочуд гарні вишивані картини, кілька з яких прикрашають читальну залу філософського факультету. Вже будучи на пенсії, Нінель Трохимівна цікавилась справами кафедри, підтримувала зв’язок зі своїми учнями, колишніми і нинішніми членами кафедри, які і провели її в останню путь на 93 році її життя.

У 1987-1997 рр. кафедру очолювала професор Т.Д. Пікашова, коло наукових інтересів якої, як біолога за фахом, було пов'язане з філософією біології та проблемами теоретичного знання («Биология как теоретическая система знания». – К., 1982; «Разрешение проблемы теоретического знания». – К., 1986), з історією науки і техніки («Основи історії науки і техніки / у співавторстві з Л.О.Шашковою». – К., 1997), де висвітлені певні історичні епохи розвитку наукового пізнан­ня, еволюція пізнавальних процесів та їх змісту, зміна місця й призначення науки, її дисциплінарна структура в конкрет­ний історичний період. У 1992-1995 рр. викладачі кафедри працювали в межах міжнародної наукової програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» (професор Т.Д.Пікашова, доценти Л.О.Шашкова, Ю.В.Джулай, В.Л.Чуйко, В.А.Бугров, А.І.Пипич).

Серед професорсько-викладацького складу кафедри в різні роки були такі видатні науковці, як професори В.С.Лутай, О.І.Кедровський, Л.А.Соловей, О.І.Яценко,  П.С.Дишлевий, доцент В.Ф.Шевцов.

З 1997 по 2022рр. кафедру очолювала професор І.С.Добронравова, яка досліджувала філософію та методологію науки (фізики та синергетики), започаткувавши вивчення філософських та методологічних засад синергетики як одного з визначальних напрямів постнекласичної науки, що постає в процесі сучасної глобальної наукової революції. Вона є авторкою індивідуальної монографії «Синергетика: становление нелинейного мышления» та розділів у багатьох колективних монографіях, виданих в Україні та за її межами. Також нею опубліковано 80 статей в українських та зарубіжних наукових часописах.  У 2017 році нею видана збірка праць «Практична філософія науки». З 2002 року І.С.Добронравова є президентом Українського синергетичного товариства – національної громадської організації, яка об'єднує науковців та викладачів вищої школи, зацікавлених у вирішенні проблем розвитку людства й модернізації україн­ського суспільства на засадах синергетичної парадигми самоорганізації – нової методології пізнання й практики. Наукове співробітництво здійснювалось нею в рамках міжнародних проектів: проект ІНТАС «Людська діяльність в складному світі» (2001-2003); російсько-українські проекти «Постнекласичні методології: історія, сучасність, перспективи» (2005-2007); «Філософсько-методологічні засади сучасного наукового дослідження», №0106U005253, (2005-2008); «Постнекласичні практики у мінливому світі» (2008-2010). З 2011 року Українське синергетичне товариство, в якому беруть участь і деякі викладачі кафедри, і аспіранти та докторанти професора Добронравової, є колективним членом Міжнародного центру системних досліджень імені Людвига фон Берталанфі, а в 2014 році товариство виступило співорганізатором Міжнародної наукової конференції з системних досліджень  EMCSR-2014:  “Civilisation at the Crossroads: Response and Responsibility of the Systems Sciences”

I.С.Добронравова нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня (2009).

Зараз виконує обов’язки завідувача кафедри кандидат філософських наук, доцент Сергій Петрович Петрущенков.


Сьогодні на кафедрі філософії та методології науки працюють:

•в.о.завідувача кафедри кандидат філософських наук, доцент С.П. Петрущенков;

• доктор філософських наук, професор І.С.Добронравова;

• доктор філософських наук, професор Л.І.Сидоренко;

• доктор філософських наук, професор В.Л.Чуйко;

• кандидат філософських наук, доцент Т.М.Білоус;

• кандидат філософських наук, доцент О.В.Комар;

• кандидат філософських наук, доцент А.А.Кравчук;

• кандидат філософських наук, доцент Ю.В.Павлов;

• кандидат філософських наук, доцент О.В.Руденко;

• кандидат філософських наук, доцент І.В.Савинська;

• кандидат філософських наук, доцент Я.М.Чайка;

• асистент Бугров М.В.;

• кандидат філософських наук, асистент В.В.Загороднюк;

• кандидат філософських наук, асистент Р.Ю.Коперльос.

Навчально-методична робота

Викладачі кафедри читають навчальні курси освітнього рівня Бакалавр:

 «Філософія» для студентів ННЦ Інститут біології та медицини ОП Екологія, ОП Лабораторна діагностика, ОП Ландшафтний дизайн та озеленення, ОП Біотехнологія, ОП Біологія;

«Філософія з основами культурології» для студентів ННЦ Інститут біології та медицини ОП Медицина;

 «Філософія» для студентів географічного факультету ОП  Природнича географія, ОП Управління та екологія водних ресурсів, ОП Географія, ОП Туризм, ОП Геодезія та землеустрій, ОП Гідрологія, ОП Метеорологія;

«Філософія» для студентів Навчально-наукового інституту "Інститут геології" ОП Геологія;

«Філософія» для студентів Навчально-наукового інституту високих технологій ОП Біологія (високі технології), ОП Хімія (високі технології), ОП Нанофізика та комп'ютерні технології, ОП Електроніка (високі технології) ;

«Філософія» для студентів факультету інформаційних технологій ОП Інженерія програмного забезпечення, ОП Програмні технології інтернет речей, ОП Комп’ютерні науки, ОП Кібербезпека, ОП Прикладне програмування;

«Філософія» для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики ОП Прикладна математика, ОП Інформатика, ОП Програмна інженерія;

«Філософія» для студентів механіко-математичного факультету ОП Комп'ютерна математика, ОП Математика, ОП Статистика;

«Філософія» для студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем ОП Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж, ОП Еконофізика, ОП Електроніка та інформаційні технології в медицині, ОП Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології, ОП Інженерія комп’ютерних систем і мереж;

«Філософія» для студентів хімічного факультету ОП Хімія;

«Філософія» для студентів фізичного факультету ОП Фізика, ОП Оптотехніка, ОП Фізика та астрономія;

«Сучасні концепції природознавства» для студентів географічного факультету ОП Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування;

«Філософія та методологія науки» для студентів філософського факультету ОП Філософія.

Викладачі кафедри читають навчальні курси освітнього рівня Магістр:

«Philosophy with the basics of culturology / Філософія з основами культурології»  для студентів ННЦ Інститут біології та медицини ОП  Медицина / Medicine (мова навчання англійська);

«Філософські проблеми сучасного природознавства» для студентів ННЦ Інститут біології та медицини ОП Біологія, ОП Екологія;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів ННЦ Інститут біології та медицини ОП Біологія, ОП Екологія, ОП Лабораторна діагностика;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів географічного факультету ОП Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами, ОП Урбаністика та регіональний розвиток;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів Навчально-наукового інституту "Інститут геології" ОП Геологія;

«Methodology and Organization of Economic and Political Research (Методологія та організація політико-економічних наукових досліджень)» для студентів економічного факультету ОП Економіка та політика (мова навчання англійська) / Economics and Politics;

Науково-дослідний семінар «Корпоративні фінанси» / Research seminar "Corporate finance" для студентів економічного факультету ОП Корпоративні фінанси;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів економічного факультету ОП Економічна аналітика та статистика, ОП Економічна кібернетика, ОП Менеджмент організацій і адміністрування, ОП Економіка та економічна політика, ОП Міжнародна економіка, ОП Економіка бізнесу, ОП Економіка та економічна політика;

 «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів Навчально-наукового інституту високих технологій ОП Високі технології (хемоінформатика), ОП Біоінформатика та структурна біологія;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів інституту журналістики ОП Журналістика та медіакомунікації;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів інституту міжнародних відносин ОП Європейське бізнесове право (мова навчання українська / англійська)/European business law, ОП Міжнародний менеджмент та маркетинг (мова навчання українська / англійська)/International management and marketing, ОП Міжнародні відносини, ОП Міжнародний бізнес, ОП Міжнародні комунікації, ОП Регіональні студії, ОП Міжнародне право;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів факультету інформаційних технологій ОП Інженерія програмного забезпечення, ОП Інформаційна аналітика та вплив, ОП Інформаційні системи, ОП Управління проектами, ОП Кібербезпека;  

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів інституту філології ОП Славістика Центрально-Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: польська та українська мови і літератури, ОП Усний та письмовий переклад з англійської та другої західноєвропейської мови, ОП Українська філологія та західноєвропейська мова, ОП Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: турецька мова і література, ОП Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання, ОП Міжкультурна германістика (німецька та англійська мови), ОП Українська мова та література (для іноземців) (мова навчання українська);

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності // Methodology of Academic Research and Intellectual Property Fundamentals» для студентів інституту філології ОП Сучасна англомовна комунікація та переклад і дві західноєвропейські мови / English Communication Studies and Translation and two Western European Languages (викладання українською та іноземними мовами);

«Методологія та організація наукових досліджень» для студентів історичного факультету ОП Американістика та європейські студії, ОП Археологія, ОП Східноєвропейські історичні студії, ОП Історія України;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності/Methodology and Organization of Scientific Research with Intellectual Property» для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики ОП Штучний інтелект;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики ОП Прикладна математика, ОП Програмне забезпечення систем, ОП Інформатика, ОП Системи і методи прийняття рішень, ОП Бізнес-інформатик;

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності/Methodology and Organization of scientific Investigations with Basis of Intellectual Property для студентів механіко-математичного факультету ОП Математична економіка та економетрика;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів механіко-математичного факультету ОП Прикладна математика, ОП Математика, ОП Статистика;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів факультету психології ОП Психологія, ОП Педагогіка вищої школи;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів факультету соціології ОП Прикладна соціологія, ОП Соціологія;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби ОП Публічне управління та адміністрування (для державних службовців), ОП Місцеве самоврядування, ОП Державна служба, ОП Парламентаризм та парламентська діяльність, ОП Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів хімічного  факультету ОП Хімія;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів фізичного  факультету ОП Астрофізика, ОП Квантова теорія поля, ОП Квантові комп’ютери, обчислення та інформація, ОП Медична фізика, ОП Фізика наносистем, ОП Фізика високих енергій, ОП Ядерна енергетика;

«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів філософського  факультету ОП Політологія, ОП  Філософія, ОП Релігієзнавство, ОП Культурологія;

«Методика викладання філософії у закладах вищої освіти» для студентів філософського  факультету ОП  Філософія.

Викладачами кафедри підготовлені наступні навчальні видання:«Від витоків до середини XIX століття: короткий довідник з історії філософії» / за ред. Т.Пікашової та В. Чуйка. – К., 1997; Пікашова Т.Д., Шашкова Л О. «Основи історії науки і техніки. Навчальний посібник». – К., 1997.; Сидоренко Л. І. «Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси». – К., 2002; Охріменко О.Г. «Фундаментальні філософські проблеми». — К., 2002; «Історія філософії. Словник». – К., 2005. – 1200 c. (Руденко О.В.); «Новітня західна філософія науки» / І. С. Добронравова, Т. М. Білоус, О. В. Комар. – К, 2008; «Філософія та методологія науки: підручник» /І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко. — К., 2008; Перова О. Є., «Філософські аспекти біоетики : навч. посіб.». — К., 2009; «Новітня філософія науки /І. С. Добронравова, Т. М. Білоус, О. В. Комар». – К, 2009, «Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей». В 2-х томах / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010; «Основи методологія та організації наукових досліджень: навч. посібник» / за ред. А.Є.Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010; «Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів» / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013, «Методологія та організація наукових досліджень» – К.: Центр учбової літератури, 2018; «Філософія науки» – К.: Центр учбової літератури, 2018. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського.  Харків: Фоліо, 2018. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб./ за ред. І.С.Добронравова (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). К., 2018. Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 1. Філософська пропедевтика /авт.-упоряд. І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. Ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. Філософія: хрестоматія для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей. У 2 т. Т. 2. Теоретична та практична філософія /авт.-упоряд. І.С Добронравова, О.В.Руденко, О.В.Комар та ін. ; заг. ред. І.С Добронравова, О.В.Руденко. 2-ге вид. доп. К.: ВПЦ «Київський університет», 2020.


Наукова робота
За підсумками науково-дослідницької роботи викладачами кафедри опубліковано багато наукових праць. Це наукові статті, що виходили друком в університетських, республіканських і міжнародних виданнях близького і далекого зарубіжжя. Професори кафедри у своєму науковому здобутку мають наступні відомі за межами України монографії: Добронравова И.С. «Синергетика: становление нелинейного мышления». – К., 1990; Сидоренко Л.И. «Философский анализ развития и перспектив биотехнических исследований». – К, 1987; Чуйко В.Л. «Рефлексія основоположень методології філософії науки». – К., 2000; Чуйко В.Л. «Когнітивізм як об'єкт когітології». – Ніжин, 2007. Професор І.С.Добронравова була головним редактором таких видань, як "Science of Self-Organisation and Self-Organisation of Science". – K., 2004; «Культурний контекст соціальної самоорганізації : зб. наук, праць». – К., 2006.

Були видані такі розділи колективних монографій:  Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський,  А.Є. Конверський, В.А. Бугров та ін.: К. : Видавничо поліграфічний центр «Київський унів-тет». – 2011. (Чуйко В.Л.); Синергетическая перспектива концептуализации постнеклассических практик //   Постнеклассические практики: опыт концептуализации: Коллективная монография/ Под общ. ред. В.И.Аршинова и О.Н.Астафьевой. – СПб.: Издательский дом «Міръ». – 2012. Conceptual Foundations for Application of Cognitive Technologies to Education – in Cognitive Technologies to Education. Sumy: University book. 2018, 199 p.,  pp 21-33.  Дескриптивність нелінійного теоретичного знання . – в кн. Людина в складному світі». Суми: Університетська книга, 2017.  357с. С. 177-198   Виклики сучасного філософського знання (Бугров В.А., Бугров М.В., Руденко О.В., Чайка Я.М.) // Сучасні аспекти науки: VI-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. − Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 142-160.

Викладачі та аспіранти і докторанти кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях в Україні та за її межами, регулярно організується робота секції з філософії та методології науки на Днях науки філософського факультету та разом з Українським синергетичним товариством в межах цих конференцій щорічно проводяться круглі столи з актуальних методологічних проблем сучасної науки, на яких виступають провідні українські та зарубіжні науковці.

Кафедра проводить плідну роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації. За останні роки було підготовлено 7 докторів і 25 кандидатів філософських наук. Всі професори, доценти й асистенти, які нині працюють на кафедрі, були підготовлені в аспірантурі та докторантурі філософського факультету.

Кафедра підтримує наукове співробітництво з наступними науковими установами в Україні та за кордоном: Інститутом філософії ім. Г.С.Сковороди HAH України; Інститутом вищої освіти НАПН України; Національним інститутом проблем міжнародної безпеки РНБО України; Вінницьким національним технічним університетом, Дрогобицьким педагогічним університетом ім. І.Я.Франка, Одеським державним університетом ім.І.І.Мечнікова, Одеським державним медичним університетом, Сумським державним педагогічним університетом, Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича; Віденським технічним університетом.