Освітня програма Культурологія ОР Бакалавр


На що спрямована освітня програма «Культурологія»?

Мета освітньо-професійної програми «Культурологія» пов’язана із наданням студентам освіти в царині культурології із широким доступом до працевлаштування. Підготовка здійснюється в межах галузі знань – 03 Гуманітарні науки, спеціальності - 034 Культурологія, фахово-орієнтовані блоки – теоретична культурологія, прикладна культурологія та українська культура.


Кому варто обрати навчання за освітньою програмою «Культурологія»?

Тим, хто хоче дізнатися про сутність, функції та закономірності розвитку культури як способу буття людини. Тим, хто хоче працювати в різноманітних закладах культури, реалізовувати культурні проєкти, бути дослідником культурних явищ і процесів та викладати культурологічні дисципліни.


Чим відрізняється освітня програма «Культурологія» від всіх інших освітніх програм?


Студентоцентроване навчання.

Програма орієнтована на студентів та прагне реалізовувати гнучкі навчальні траєкторії за рахунок фахово-орієнтованих блоків та переліків  дисциплін вільного вибору студентів. Студенти самостійно обирають теми курсових та кваліфікаційних робіт, відстоюють свої наукові позиції на різноманітних дискусійних майданчиках. В освітньому процесі використовуються  педагогічні методи, які сприяють взаємній повазі у стосунках «студент-викладач». Викладачі, наукові керівники курсових та кваліфікаційних робіт, гарант освітньої програми забезпечують відповідний супровід студентів у навчальному процесі та підтримують у них відчуття автономності. 

 

Міждисциплінарний підхід.

Особливістю програми є її міждисциплінарність – інтеграція культурологічних, філософських знань, знання з галузі соціальних та поведінкових наук. Обов’язкові теоретично та практично орієнтовані дисципліни, а також загальноуніверситетські курси з природничих, юридичних, економічних наук дозволяють цілісно розглядати культурні явища й процеси та розуміти можливості управління ними. До освітнього процесу залучені викладачі-практики, куратори культурних проєктів, експерти в галузі культури, дійсні члени Національної спілки художників України.


Практична значущість.

Програма зорієнтована не лише на аудиторну, але й на самостійну роботу студентів. Її обов’язковими елементами є виробнича практика та практикуми з менеджменту культурних проєктів та арт-менеджменту, які проводяться на базі державних та приватних інституцій культури (Міністерство культури та інформаційної політики, Мистецький Арсенал, Національний центр Олександра Довженка, Інститут національної пам’яті, Фонд Ізоляція, Національний меморіальний комплекс героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності, Національний центр ділового та культурного співробітництва Український дім, Київська академія мистецтв, Український культурний фонд, ГО Арт-центр Альтер Его тощо).

Така практична орієнтація програми дозволяє студентам зрозуміти особливості функціонування сучасної культури в її інституційних формах через безпосереднє дослідження поточного стану культурних інститутів та чинної культурної політики. Залученість в реальні культурні процеси стимулює студентів до пошуку інструментів, які здатні змінити сферу культури в напрямі її ефективного та продуктивного функціонування.

 

Наукові можливості.

Студенти, що навчаються за програмою «Культурологія», є учасниками щорічної міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету», у межах якої працює секція «Культурологія» (Cultural Studies), різноманітні круглі столи з культурологічної тематики.

Студенти мають можливості публікувати результати своїх наукових досліджень в журналі «Українські культурологічні студії», який висвітлює актуальні проблеми сучасної культурології та  індексується в міжнародних наукометричних базах даних, як-от Index Copernicus, Ulrichweb, Open Academic Journal Index, Research Bable, Google Scholar.

Опанування освітньої програми дозволяє студентам продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Культурологія».

 

Міжнародна діяльність.

Профільна кафедра етики, естетики та культурології, на базі якої здійснюється підготовка за програмою «Культурологія», має численних міжнародних партнерів, з якими здійснювалася співпраця під час реалізації міжнародних проектів TEMPUS-SMHES – HESDESPI «Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних наук» Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness; «Розробка навчального курсу для вищих навчальних закладів відносно культурної обізнаності в Україні» при підтримці посольства Великої Британії та МОМ; «Розвиток етичної освіти у вищій школі програма HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching.

Здійснюється постійна співпраця з профільними підрозділами європейських університетів. Зокрема, спільно з Польсько-українським центром гуманітарних досліджень та Зеленогурським університетом (Польща), Вроцлавським університетом культури (Польща). Організовуються конференції за участю студентів з обох сторін: секції та круглі столи в межах щорічних «Днів науки філософського факультету» (м. Київ), інші науково-практичні конференції та круглі столи («Символічні виміри візуальної культури», 2019 р.; Visual studies in the context of the theory and history of culture. 2021 р.).

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Культурологія», мають можливості для міжнародної мобільності за програмою Еразмус+ http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/ 

Більш детально про академічну мобільність ви можете прочитати тут
 

Де працюють випускники програми «Культурологія»?

Після завершення навчання студенти отримають можливість працювати в:

-        науково-дослідних закладах, освітніх, освітньо-мистецьких закладах (дослідник, методист);

-        event-агенціях, організаціях культури (організатор культурних заходів, менеджер культурних проєктів, куратор);

-        органах державної влади, аналітично-інформаційних інституціях, державних фондах (культурний аналітик, програмний менеджер);

-        ЗМІ (експерт з питань культури, культурний журналіст);

-        культурних та креативних індустріях (проектний менеджер, грантрайтер, менеджер з комунікацій);

-        рекламних агентствах (копірайтер);

Перший випуск за освітньою програмою «Культурологія» ОР бакалавр відбувся у 2015 році. Наші випускники працюють у приватних та державних культурних інституціях (Український культурний фонд, Національний музей Тараса Шевченка, Фонд Ізоляція, Мистецький Арсенал, PinchukArtCentre та ін.)

 

Що будуть знати та вміти студенти, які навчаються за програмою «Культурологія»?

В результаті навчання студенти будуть здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів культурології, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов.


Зокрема студенти будуть вміти:

-        узагальнювати знання про культуру;

-        осмислювати концепції, теорії та вчення, які становлять основу культурології;

- створювати наукові та аналітичні тексти культурологічного характеру;

-        орієнтуватись в етапах розвитку художньої культури та видах мистецтва;

- інтерпретувати культурні джерела;

- здійснювати експертну оцінку культурних об’єктів, визначати якісні характеристики культурних продуктів;

-        використовувати інформаційні та комунікаційні технології для управління соціокультурними процесами та реалізації культурних проєктів;

-        впроваджувати практику командної роботи для організації, планування та управління інноваційними культурно-мистецькими проєктами;

-        аналізувати ефективність культурних політик, розробляти рекомендації щодо їх вдосконалення.

 

Структура освітньої програми

Умови вступу 2022

Форма навчання – денна.

Тривалість навчання – 4 роки

Обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС

Ліцензійний обсяг – 45 місць

Перелік конкурсних предметів та вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту:

Українська мова (101 -  0,25)

Історія України (101  -  0,5)

Математика (101 -  0,25)

Загальні умови вступу  та правила прийому 

Детальний опис освітньо-професійної програми «Культурологія» на здобуття освітнього ступеня: бакалавр.

Гарант освітньої програми

Д.ф.н., доц., завідувач кафедри етики, естетики та культурології Маслікова Ірина Ігорівна

 http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/prof_dep_e_e_k/51/23/8

Написати гаранту можна на електрону пошту i.i.masllikova@knu.ua

Поставити запитання з приводу Освітньої програми можна у Гугл-формі.


Викладачі освітньої програми

http://www.phildep.univ.kiev.ua/ua/view/prof_dep_e_e_k/51/23/8