Варениця Ольга ПетрівнаВАРЕНИЦЯ ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Кандидат філософських наук, доцент. Доцент кафедри історії філософії.

ауд. 323; Тел.:239-34-47

Е-mail: varenyzya.olga@knu.ua


Освіта:

У 1993 р. закінчила  Український гуманітарний ліцей Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1998 р. з відзнакою закінчила  філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За участь в конкурсі робіт молодих вчених та аспірантів отримала грамоту Президії НАН України (1998).

У 2002 р. закінчила  аспірантуру кафедри історії філософії і захистила кандидатську дисертацію на тему „Постмодерністський дискурс: радикальні спроби оновлення філософії”. У 2007 р. – присвоєно вчене звання доцента.

У Київському національному університеті працює з 2000 р.: спершу на посаді асистента кафедри історії філософії, з 2005 – доцент кафедри історії філософії. 

Головні напрямки наукових досліджень:

сучасна філософія; філософія країн Центральної та Східної Європи; філософський дискурс ідеї Університету; методологія історико-філософського пізнання. 

Викладає дисципліни (напрями підготовки «Філософія», «Релігієзнавство», «Культурологія»): 

 • нормативні «Вступ до університетських студій», «Сучасна світова філософія», «Філософія країн Центральної та Східної Європи»;
 • вибіркові – «Історико-філософські концепції ХІХ-ХХ ст.», «Історико-філософський арт».

Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами студентів – захищені 21 бакалаврська та 14 магістерських робіт.

Співавтор виданих к-рою іст. філософії підручників, словників, програм. Загальна кількість наук. та навч.-метод. публікацій понад – 50.

Основні наукові праці:

Підручники:

 1.  Історія філософії: Підручник. / за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Парапан, 2002. (у співавт.).
 2.  Історія філософії: Підручник: У 2 т. / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, І.В Бичко та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Т.ІІ. – 536 с. (у співавт.).
 3.  Історія філософії: підручник / В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.; за ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. (у співавт.).
 4.  Історія філософії: підручник / [В.І Ярошовець, Г.Є. Аляєв, В.В. Бедь, І.В.Бичко та ін.]; голова ред. кол. В.І. Ярошовець. – [2-ге вид., виправ. і доп.]. – Ужгород, інформаційно-видавничий центр Карпатського університету імені Августина Волошина, 2010. – 821 с. (у співавт.).
 5.  Історія філософії: підручник: у 7 т. Т. 6. Сучасна світова філософія / В. І. Ярошовець, Г. Є. Аляєв, І. В. Бичко та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця. – (Серія «Історія філософії») – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – (у співавт.).
 6.  Історія філософії : підручник / [Ярошовець В. І. та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Ярошовця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Карпат. ун-т ім. Августина Волошина. - Ужгород : Патент, 2014. - 839 с. (у співавт.).

Програми навчальних курсів:

 1. Історія філософії. Програми нормативних курсів та плани семінарських занять. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2001. (у співавт.)
 2. Програма курсу лекцій для ліцею „Історія філософії”. – К., 2005. – 0,7 д.а.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни „Історія слов’янської філософії”. – К., 2005. – 1,5 д.а.
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни вільного вибору студентів „Сучасна світова філософія”. – К., 2007. – 1,5 д.а.
 5. Філософія: освітньо-професійний комплекс. Навчально-методичний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. (у співавт.)
 6. Історія філософії. Програма. / За загальною редакцією доктора філософських наук, професора В.І. Ярошовця. – К.: Сузір’я, 2008. (у співавт.)

Словники, енциклопедії:

 1.  Історія філософії: Словник /за заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 1200 с. (у співавт.).
 2.  Історія філософії : словник / [В. І. Ярошовець та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Ярошовця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Знання України, 2012. – 1087 с. (у співавт.).
 3.  Велика українська енциклопедія. т.1 / Упорядник д. ін. н., проф. Киридон А.М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. (у співавт.).

Наукові монографії, науково-популярні, довідкові видання:

 1.  Кафедра історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 52 с. (у співавт.)
 2.  І.В. Бичко – „український Сартр” / За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. (у співавт.)
 3.  Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть: Монографія / за заг. ред. А.Є. Конверського, В.А. Бугрова. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2007. (у співавт.)
 4.  Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичний та методологічний аспекти): монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. (у співавт.)
 5. І.В. Бичко – речник філософії свободи / за ред. д-ра філос. наук, проф. В. І. Ярошовця ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. історії філософії. - Полтава : АСМІ, 2011. - 80 с. (у співавт.)

Статті, матеріали виступів:

 1.  Історіографія філософії: погляд на історико-філософську методологію в контексті неопрагматизму Р.Рорті. // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Вип. 42. – К.: Укр. центр дух. культури, 2004. – С. 25-35.
 2.  Осмислення шляхів розвитку культури та особистості у творчій спадщині П.Тілліха // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008-2009. – №14-15. – С.15-20. (у співавт.)
 3.  Іван Франко і Ян Коллар: два погляди на слов’янську взаємність // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т.2. – С. 538-546.
 4.  Університетська філософія чи філософська журналістика: трансформація розуміння філософії в сучасній культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. Вип.105. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 37-40.
 5.  Історія сучасної філософії Ю.Бохеньського // «Дні науки філософського факультету – 2014». Міжнародна наукова конференція (15-16 квітня 2014 року) – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – С. 132-134.
 6.  Польська філософія ХІХ-ХХ ст.: від концепцій польської національної філософії до проекту наукової філософії // «Дні науки філософського факультету – 2016», Міжн. наук. конф. (2016 ; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч. 1. – С. 111-114.
 7.  Едвард Абрамовський, якого ми не знаємо // "Дні науки філософського факультету – 2017", Міжн. наук. конф. (2017 ; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2017", 25-26 квіт. 2017 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Ч.1. – С. 99-101.
 8.  В.Гавел: традиція «неполітичної політики» в чеській філософії та культурі ХХ ст. // "Дні науки філософського факультету – 2018", Міжн. наук. конф. (2018; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018", 26-27 квіт. 2018 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: У. В. Мовчан [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018. – Ч.1. – C.7-9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2018/Днi_науки_Ч.1.pdf
 9.  «Словник чеських філософів»: особливості чеської інтелектуальної традиції //"Викладання логіки та перспективи її розвитку", VІІI Міжн. наук.-практ. конф. (2018 ; Київ). VIІІ Міжнародна науково-практична конференція "Викладання логіки та перспективи її розвитку", 17-18 травня 2018 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018. – C.15-16.
 10.  Polish-Czech philosophical connections of the XIV-XVII centuries // «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019», International Scientific Conference (2019 ; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019» April 23-24, 2019: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2019. – p. 71.
 11.  From the history of the formation of Czech philosophy (19th - early 20th centuries) // «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020», International Scientific Conference (2021 ; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021», April 21-22, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021. – p.32-34.
 12.  The two ideas of the czech nation // «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022», International Scientific Conference (2022; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022» [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2022. – p.8.