Кириченко Михайло СергійовичКандидат філософських наук, доцент;

Кафедра історії філософії

ауд. 323

Тел.:239 34 47

Е-mail: istoria_philosof@univ.kiev.ua

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000) та аспірантуру кафедри історії філософії (2004). З 2004 р. – кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації – «Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д. Юма та їх сучасні інтерпретації». У 2010 р. – присвоєно вчене звання доцента.

В Київському університеті працює з 2002 р.: спершу на посаді асистента кафедри історії філософії, з 2010 – доцент кафедри історії філософії. 

Головні напрями наукових досліджень:

 • історія філософії;
 • філософія modern;
 • філософія contemporary;
 • філософія post-contemporary;
 • філософія освіти;
 • філософія політики;
 • філософія кіно;
 • філософія літератури; 
 • філософія мистецтва;
 • філософія медіа;
 • філософія ANT STS;
 • об’єктно-орієнтована онтологія;
 • темна екологія, темний віталізм

Читає курси:

 • «Філософія освіти»;
 • «Ідеї освіти в історії філософії»;
 • «Статус філософії освіти в парадигмі сучасної філософії»;
 • «Сучасна світова філософія»;
 • «Постсучасна філософія ХХ – ХХІ ст.»;
 • «Образи філософії в культурному просторі сучасності»;
 • «Нова філософія XVI-XVIII ст.»;
 • «Історія філософської думки»;
 • «Філософія»;
 • спецкурс: «Парадигми історико-філософського дискурсу»;
 • спецкурс: «Дослідження французької пост-філософії»;
 • спецкурс: «Гуманізм та інтерпретації в історії філософії»;
 • спецкурс: «Класична та сучасна філософія: методологія осягнення»;
 • «Постсучасна філософія: pro et contra»
 • «Історико-філософська еволюція акторно-мережевої теорії»

Співавтор виданих к-рою іст. філософії підручників, словника, програм. Загальна кількість наук. та навч.-метод. публікацій близько – 50.

Основні наукові праці:

 1. Своєрідність скептичної позиції Д. Юма стосовно означення природи людини. Вісник КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 32. – К. 2000., С. 59-60.

 2. Перспективи дослідження людської природи у філософії Д. Юма. Вісник КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 36. – К. 2001., С. 56-57.

 3. Моральнісно-гуманістичні параметри свободи людини у філософії Юма. Вісник КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 42-45. – К. 2002., С. 69-70.

 4. Історико-філософська ретроспектива проблеми людської природи у філософії Д. Юма. Вісник КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 38-41. – К. 2002., С. 168-172.

 5. Природа людини в філософії Д. Юма: епістемно-науковий зріз та морально-ціннісний зміст. Вісник КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип. . – К. .2003, С. 73-77.

 6. Інтерпретація філософії людини Д. Юма у філософських парадигмах сучасності. Вісник КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип. . – К. 2003., С. 67-71.

 7. Справедливість як „загальне правило”: тлумачення теорії справедливості Д. Юма Ж.Дельозом. Вісник КУ. Серія: Філософія. Політологія. Вип.– К. 2003., С. 105.

 8. Деякі аспекти теоретичного осягнення проблеми людської природи від античності до Д. Юма. Вісник КНУТШ. Філософія. Політологія. Вип. 66-67. – К. 2004., С. 42-43.

 9. Людина-буття або гуманізм по-гайдеггеріанськи. Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали міжнародної наукової конференції „ЛЮДИНА-СВІТ-КУЛЬТУРА” (20-21 квітня 2004 року, Київ). – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 976с. – С. 75-76.

 10. Нонсесний смисл та символічний обмін (Ж.Дельоз і Ж.Бодріяр). Матеріали Міжнародної наукової конференції „Дні науки філософського факультету-2005” – К., 2005.

 11. Актуальність історії філософії як джерела креативної самовиразності. Дні науки філософського факультету-2006: Міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року): Матеріали доповідей та виступів. - – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – Ч. 1. – 147 с. – С. 79-81.

 12. Зміст історії філософії як осягнення проблеми людства (в контексті філософії Нового часу і в зв’язку з історико-філософською концепцією К. Фішера). Дні науки філософського факультету-2007: Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів. - – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007. – Ч. 1. – 147 с. – С. 28-30.

 13. Прималітети («primalitates»), попередні принципи («proprincipia») філософії Нового часу в історико-філософському поступі Античності і Середньовіччя. Гуманітарні студії. Збірка наукових праць. – Випуск 3. – 2008. – 216с. – С. 49-60.

 14. Формування специфіки філософії Нового часу в епоху Ренесансу. Філософські проблеми гуманітарних наук. Збірка наукових праць. – 2008. – № 12-13. – 200с. – С. 103-108.

 15. Деякі сингулярності «визначеності» ідей у ракурсі «розуміння» (Дж. Локк). Матеріали доповідей та виступів. Матеріали наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2009»: Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2009 року): – К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2009. – Ч. 1. – С. 59-61.

 16. Ґенеза Аподиктичності: від само очевидності розуміння до «визначеності» ідей (Дж. Локк). НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – № 28/42.

 17. Проект «Instauratio Magna Scientiarum» в контексті аналітичних і синтетичних компонентів суджень Ф. Бекона щодо причин занепаду наук. Гуманітарні студії. Збірка наукових праць. – Випуск 8. – 2010. – 204с. – С. 33-41.

 18. Систематизуючи причини занепаду наук наведені Ф. Беконом. Матеріали наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2010»: Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2010 року): – К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2010. – Ч. 1. – 191 с. – С. 74-76.

 19. Спроба вивільненого мислення в умовах суспільства спектаклю (Гі Дебор) // «Дні науки філософського факультету – 2011», Міжн. наук. конф. (2011 ; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2011", 20–21 квіт. 2011 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – Ч. 1. – 231 с. – С. 157-159.

 20. Концепти класичної новочасної філософії: досвід переопрацювання // Вісник Одеського національного університету». Випуск «Філософія». – Частина 1. – 2012. – С. 117-126.

 21. Філософія освіти як педагогіка визволення Пауло Фрейре // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.): у 5-ти частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 1. - 154 с. - С. 52-53.

 22. Технічне забезпечення освітнього процесу: нові «лебенсвельти» і людина як технічний засіб освіти // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Мукачево, 23 листопада 2013 р.): у 2-х частинах. – Д.: Видавництво «Інновація», 2013. – ч. 1. – 180 с. – С. 37-38.

 23. Освіта, наука, філософія як симулякри неіснуючої дійсності // ”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 78. – 420с. – С. 253-262.

 24. Рефлексії «реальності» immaculatam щодо відповідності еволюції соціального автоматизму // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. - № 28/42. – 345 с. – С. 223-231.

 25. Філософія освіти – паралаксне бачення // «Дні науки філософського факультету», Міжн. наук. конф. (2013; Київ). – К., 2013. – 319с. – С. 181-183.

 26. Постмодерна аналогія дешифрування в філософії освіти. Міжнародна науково-практична конференція. Матеріали дніпропетровської сесії 2 Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». (м. Дніпропетровськ) 22 лютого 2013. – 221с. С. 45-46.

 27. Трансгрессия и Differance симулякров несуществующей действительности. Міжнародна науково-практична конференція. Науковий діалог «Схід-Захід». Матер. ІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.): у 4-х частинах. – Д.: Видавництво «Інновація», 2013. – ч. 1. – 232 с. - C. 58-59.

 28. Історія філософії і філософія права в контексті симулякрів «негативної відносності». «Дні науки філософського факультету – 2014», Міжн. наук. конф. (2014 ; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2014", 15–16 квітня 2014 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – Ч. 1. – 279 с. – С. 167-169.

 29. Нові освітні інституції vs «рука з ящику Пандори» (за мотивами «Dtschooling society» І. Ілліча) // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,  2015. – Ч.6. – 151 с. – С.116-118.

 30. Помилковість і переконливість оманливого погляду на реальність: феноменологічна анонімність ідеології» (за мотивами творчості С. Жижека) // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету–2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,  2015. – Ч.1. – 243 с. – С.137-139.

 31. Емансипація за Ж.Рансьєром і Ж. Жакото, культурні гуртки П. Фрейре, вільне навчання І. Ілліча та неформальна освіта в фейсбук-групах та на фейсбук-сторінках // "Дні науки філософського факультету - 2016". Міжн.наук конф. (2016; Київ). – К., 2016. – Ч.6. – 223 с., – С. 153-154.

 32. Мавпи, щури, І. Кант в прагненні справедливості, щастя, трансцензуса: травма реальності. "Дні науки філософського факультету - 2016". Міжн.наук конф. (2016; Київ). – К., 2016. – Ч.І. – 231 с., – С. 130-132.

 33. «THE MADNESS OF POWER: CANCER RELAPSE OF THE FASCIST REGIME OF TODAY IN ITS POST-PHILOSOPHICAL COMPREHENSION» The 10th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development” (December 12-14, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. 784 p. . - P - 606-611

 34. «THE OVERTON WINDOW AND THE SOCIOLOGY OF FRAMES - A POST-PHILOSOPHICAL THINKING OF THE EXPANDING BOUNDARIES OF THE PERMISSIBLE POSSIBLE» Current issues of science, prospects and challenges: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), December 17, 2021. Sydney, Australia: European Scientific Platform. - 109 p. - P - 99-102.


ПІДРУЧНИКИ, СЛОВНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ:

 1. Філософія Нового часу XVI-XVIII ст. Частина ІІІ. Історія філософії. Підручник. – Київ, видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (КНУ імені Тараса Шевченка). – 927 с. – С. 241-453.

 2. Сучасна світова філософія.  Частина V. Історія філософії. Підручник. – Київ, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (КНУ імені Тараса Шевченка). – 2010. – 927 с. – С. 555-806.

 3. Філософія Нового часу XVI-XVIII ст. Історія філософії. Словник.  Вид. 2-е, допов. і перероб. – К., 2012. (у співавт.). – К., 2012 – с. 1087. – С. 347-349.

 4. Розвиток сучасної світової філософії: Частина VI. Історія філософії. Словник. Вид. 2-е, доп. і перероб. – К., 2012 – с. 1087. – С. 600-601, С. 612-613, С. 613, С. 637, С. 646, С. 663-664, С. 687, С. 694, С. 706-707, С. 720-721, С. 736-737, С. 742-743, С. С. 740-741, С. 742, С. 795, С. 804-805, С. 817-818, С. 848-850, С. 877-879, С. 887-889.

 5. CONTEMPORARY STUDIES. ФІЛОСОФІЯ ХХ-ХХІ ст.: навч.-метод. посіб. інновац. типу / авт.-упоряд.:, Т. Кононенко, М. Кириченко, К. Гончаренко., за заг. ред. Т. Кононенка. - Київ: Знання України, 2020. – 225 [1] с.

 6. «Тематичні досдідження» в історії сучасної філософії: навч. метод. комплекс для студ. Київ: Знання України, 2018. – 115 [1] с.

 7. Філософія XX-XXI ст.: навч. метод. комплекс для студ. денної форми навч. (освітній рівень «магістр») Київ: Знання України, 2018. – 39 [1] с.

 8. «CASE STUDIES»  в історії сучасної філософії: філософія Visual, Digital, Gender, Education, Science & Technologies, and so on…»: програма навчальної дисципліниКиїв: Знання України, 2018. – 23 [1] с.

ПРОГРАМИ:

 1. Сучасна світова філософія. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.030104 «Політологія». (21 с.).

 2. Сучасна світова філософія. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.030104 «Політологія», спеціальності «теоретична політологія» (25 с.).

 3. Філософія освіти Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (26 с.).

 4. Філософія освіти. Робоча програма для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (24 с.).

 5. Сучасна світова філософія. Робоча програма для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (37 с.).

 6. Образи філософії в культурному просторі сучасності. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (23 с.).

 7. Наукове дослідження французької пост-філософії. Робоча програма для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (18 с.).

 8. Наукове дослідження французької пост-філософії. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (20 с.).

 9. Історія філософської думки. Робоча програма для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки – 6.020302 «Історія».  (18 с.).

 10. Філософія. Робоча програма для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки – 6.020302 «Історія».  (15 с.).

 11. Класична та сучасна філософія: методологія осягнення. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (18 с.).

 12. Парадигми історико-філософського дискурсу. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (15 с.).

 13. Філософія Нового Часу XVI-XVIII ст. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія», спеціальності «релігієзнавство».

 14. Філософія Нового Часу XVI-XVIII ст. План лекційних та семінарських занять.

 15. Гуманізм та інтерпретації в історії філософії. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (16 с.).

 16. Сучасна світова філософія. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (21 с.).

 17. Постсучасна філософія: pro et contra. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (22 с.).

 18. Постсучасна філософія: pro et contra. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Релігієзнавство».  (22 с.).

 19. Історико-філософська еволюція акторно-мережевої теорії. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (23 с.).

 20. Київська філософська традиція. Постсучасна філософія: pro et contra. Робоча програма для студентів денної форми навчання, напрям підготовки – 6.020301 «Філософія».  (21 с.).