Бойченко Михайло Іванович

Бойченко Михайло Іванович


Доктор філософських наук, професор


Кафедра теоретичної і практичної філософії,

ауд. 233, тел.: 239-34-57

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1404-180X

Scopus Author ID: 57209587504

Web of Science ResearcherID: D-4776-2019

h-індекс – 13

і10-index – 19

Scopus-index – 2

Web of Science Core Collection – 1


E-mail: boichenko.m@knu.ua

mykhai@ukr.net


Освіта:

- закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1994 р.)

- захист кандидатської дисертації – «Гра як соціально-філософська проблема (методологічний аспект аналізу)» (1997 р.), спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

- захист докторської дисертації – «Ціннісні та функціональні аспекти застосування системного підходу у соціальному пізнанні (філософська концептуалізація)» (2012 р.), спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 

- отримав ступінь магістра (друга вища освіта) за спеціальністю «мова і література», здобув кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури у Національному педагогічному університеті ім.. М.П.Драгоманова (2015 р.).

Наукові інтереси: соціальна філософія, методологія соціального пізнання, сучасні соціальні теорії, теорія соціальних систем, філософія освіти, філософія політики.

Забезпечення навчальних дисциплін: «Соціальна філософія», «Філософські теорії комунікації», «Методика викладання філософських дисциплін», «Теорії ідентичності», «Політична філософія», «Теоретична і практична філософія», «Теоретична філософія: класика і сучасні тренди».

Громадська активність:

- 1997-1998 рр. завідувач Науково-видавничим відділом філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

- 1997-1998 рр. відповідальний секретар «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія»;

- 2000-2001 рр. – відповідальний секретар журналу «Філософія. Антропологія. Екологія. Філософський альманах»;

- 2001-2006 рр. – головний редактор видавництва «ПРОМІНЬ»;

- 2003 р. – відповідальний секретар енциклопедичного словника «Філософський словник соціальних термінів»;

- 2003 р. – відповідальний секретар 6-ти томного видання «Філософія політики»;

- 2013 – 2019 – член редколегії журналу «Філософія освіти»;

- 2019 – по цей час – головний редактор журналу «Філософія освіти» (категорія Б).

- 2021 – по цей час – член редколегії журналу «Антропологічні виміри філософських досліджень» (Web of Science).

- 2020 – по цей час – член редколегії журналу «Філософська думка» (категорія Б).


Публікації: 
автор понад 230 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

10 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus nf Web of Science, зокрема:

 • M. Boichenko (2022). Self-Unfolding of the Phenomenon of Hryhorii Skovoroda. Anthropological measurements of philosophical research. #22, 5-13. (Web of Science)
 • M. Boichenko, V. Bogdanov, L. Vorobyova, L. Komakha (2022). Perspectives and Limits of Artificial Intelligence Development: Stanislaw Lem’s Ideas Today. AIP Conference Proceedings 2656, 020020. (Scopus)
 • M. Boichenko (2021). Human Evolution: the Limits of Technocentrism. Anthropological measurements of philosophical research. #19, 15-22. (Web of Science)
 • Boichenko M. I., Zinchenko V., Popovych M. (2021). Higher Education And Sustainable Development Promotion: International Potential And Its Elaboration In Ukraine. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 635, 012012. (Scopus)

12 статей у журналах категорії «Б», зокрема:

 • Бойченко М. (2022). Виправлення іменувань речей: примус війни у освіті і суспільному житті. Філософія освіти 28 (1), 11-27.
 • Бойченко М. (2021). Етична відповідальність університетів: правовий, соціальний і політичний виміри. Університети і лідерство 2(12), 186-200.
 • Boichenko M. (2021) Calling of education: challenges and achievements of independence. Philosophy of Education 27(1), 24-41.
 • Бойченко М. (2021). Наскільки формальною є етика відповідальності? Філософська думка. № 1, 75-95.
 • Бойченко М. (2020) Соціальні теорії і дискурсивні та недискурсивні соціальні практики: освітня проба. Філософська думка. № 5, 23-40.
 • Бойченко М., Руденко Ю. (2020) Джерела суверенітету держави та ідея національної ідентичності. Політологічний вісник. Вип. 85, 158-173.
 • Бойченко М. (2020). Сміх і соціальна дистанція: філософське осмислення. Δόξα / Докса. Вип. 1 (33), 206-216.
 • Бойченко М. (2020) Філософська методологія історичного дослідження сфери освіти (про необхідність запобігання тенденційності історичних досліджень). Мультиверсум. Філософський альманах. Вип.  1(171), 84-97.
 • M. Boichenko, N. Boichenko, Z. Shevchenko (2020). The social and biological aspects of human death and social downshifting as a philosophical problem. Skhid. #1(165), 23-28.
 • M. Boichenko, N. Boichenko, Z. Shevchenko (2020). Ethical and economic conditions of human birth as a philosophical problem. HERALD of Kyiv National University of Trade and Economics #1(129), 80-91.

Монографії:

 • «Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні і функціональні аспекти» (2011),
 • розділи у 14 колективних монографіях, зокрема:
 • Бойченко М., Бойченко Н. (2022). Академічні і громадянські чесноти в українських містах у ХХІ столітті: феномен майдану. Університет і місто: стратегії та практики взаємодії: колективна монографія. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», с. 74-101.
 • Бойченко М. (2020). Природне право на вищу освіту, або Яких змін потребує сучасний університет, а що не має змінюватися ніколи. Quo vadis, Університете? Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», с. 69-83.
 • Бойченко М. (2019). Філософсько-правові аспекти соціальної комунікації за доби глобалізації: універсальне та партикулярне, системне та інституційне. Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: Монографія. К.: Талком, с. 17-48.
 • Бойченко М. (2018). Соціальні чесноти як морально-політична основа захисту прав людини. Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії). Колективна монографія. За заг. ред.. проф. Ю.Бошицького та проф.. А.Махарадзе (до 100-ліття Національної академії наук України). К.: Талком, с. 122-129.
 • Бойченко М. (2017). Конституціоналізм як філософський принцип. Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія. К.: Талком, с. 6-20.
 • Бойченко М. (2017). Етос комунікативних спільнот та генералізація соціальних цінностей. Діалог і порозуміння для європейської і світової спільнот. Монографія. Львів: ЛНУ, с. 41-49.
 • Бойченко М. (2013). Системні засади наукового дослідження аксіо-логічних характеристик поведінки особистості. Наука і цінності людського буття. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, с. 446-462.
 • Бойченко М. (2012). Системні параметри якості вищої освіти. Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір: [колективна монографія]. К.: Педагогічна думка, с. 39-56.
 • Бойченко М. (2012). Системна природа соціального буття. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: системний виклад. Монографія. К.: Промінь, с. 7-25, 50-60, 110-124.
 • Бойченко М. (2011). Стійкі комунікативні спільноти й соціальні практики. Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти). К.: ВПЦ «Київський університет», с. 218-240.

Підручники і навчальні посібники:

 • підручник «Соціальна філософія» (2020)
 • розділи у підручниках:
 • «Основи практичної філософії / за ред. А.М.Лоя» (2011; 2016);
 • «Філософія /за ред. І.В. Бичка» (2001).
 • Розділи у навчальних посібниках:
 • «Теоретична і практична філософія /за ред. Л.О.Шашкової» (2017);
 •  «Філософія освіти /за ред. В.П. Андрущенка» (2009).
 • Спільно з І.В.Бойченком – автори навчального посібника для дистанційного навчання «Філософія» (у двох частинах: ч.1 – 2004, ч. 2 – 2007 роки).