Руденко Ольга ВалентинівнаРуденко Ольга Валентинівна

доцент кафедри філософії та методології науки

кандидат філософських наук, доцент

 

E-mail: orudenko@knu.ua

orcid.org/0000-0002-1755-2624

Сurriculum Vitae

 Телефон кафедри: +38(044)5213295

 Коло наукових інтересів:

Історія та філософія науки, методологія науки, філософські засади наукових досліджень, філософія освіти, методологія та методика викладвння філософіїї у ЗВО.

 

Навчальні дисципліни, які зараз викладає:

Методологія та організація наукових досліджень для магістрантів першого та другого року навчання ІМВ Київського національного університету імені Тараса Шевченка (всіх спеціальностей); для магістрів першого року навчання філософського факультету, спеціальності: філософія, культурологія, релігієзнавство, публічне управління.

(Читаю лекції, семінарські заняття, форма контролю – в залежності від плану підготовки – іспит/залік).

Філософія для студентів 2 курсу навчання механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

(Читаю лекції, семінарські заняття, форма контролю – іспит).

Методика викладання філософії у ЗВО для магістрів першого року навчання філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність філософія.

(Читаю лекції, семінарські заняття, форма контролю – іспит).

Курс за вибором: Світогляд: історія та сучасність для магістрів другого року навчання філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність філософія.

(Читаю лекції, семінарські заняття, форма контролю – залік).

 

Професійна активність:

 

Участь в проекті «Прогресивний університетський менеджмент», ініційованого Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Чеською спілкою ректорів; модуль «Інтернаціоналізація університетської освіти» (Брно, 2017);
 

Стажування «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право» (м.Лази під Микитою, Словаччина, 2018).

 

Громадська активність:

Заступник завідувачки кафедри філософії та методології науки з навчальної роботи.

Член методичної ради філософського факультету.

 

Вибрані публікації:

Підручники та посібники:

Філософія: хрестоматія: у 2 т.

Т.1. Філософська пропедевтика : навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 848 с.

Т.2. Теоретична та практична філософія: навч. посіб для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 431 с.

Науковий редактор та співавтор.

Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. К.: Центр учбової літератури, 2010.  – 353 с.

Історія філософії. Словник / за заг. Ред д.ф.н., проф. В.І.Ярошовця. – 2-ге вид., перероб. (32 статті VI розділу). – К.: Знання України, 2012, – 1087 с.

Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: Фоліо, 2017 – 624 с. (Розділи 1 та 4).

Методологія та організація наукових досліджень. Посібник для студентів магістратури усіх спеціальностей/ За ред. Добронравова .С. (1 частина), Руденко О.В. (2 частина). – К.:  ВПЦ «Київський університет», 2018 – 607 с.

Науковий редактор та співавтор.

 (http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf)

 

Розділи монографій:

Філософія науки, її предмет та періодизація/ Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть: Монографія. –  К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – С.104-116. (Розділ 6).

Ґенеза філософських студій у Київському університеті. 2-ге видання. Монографія. К., 2010. – 476 с. (співавтор).

 

Наукові статті останніх років:

Філософія освіти: чи потрібна освіті філософія?/Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – Вип. 1 (115). – С.38-41.

Роль викладання методології наукових досліджень в системі підготовки фахівціх зі спеціальності «Міжнародна інформація» //Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності. Матеріали конференції. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2015. – С.37-39 (у співавторстві з О.М.Андрєєвою).

Idea of the University: Program development of modern higher education //Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. – Lodz, 2015. – № 4 – С.228-234.

Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1(38). Том 14. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015 – 97-102 с.

METHODOLOGICAL ROLE OF PHILOSOPHY IN SCIENTIFIC RESEARCH// Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers . – Chernihiv : CNUT, 2018. – Р. 381-382.

Postnonclassical science – vs – postmodernism //The 4rd International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (December 6-8, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. 1079. P. 655-660.